The Kiev fountains 6

"The Kiev fountains". 2016
1/50
C-type print, matte Fujifilm +PVC

FONTAINS-2016-06
Order