The Kiev fountains 8

"The Kiev fountains". 2016
1/50
C-type print, matte Fujifilm +PVC

FONTAINS-2016-08
Order